Создать сайт на a5.ru
Более 400 шаблонов
Простой редактор
Приступить к созданию

ЗВІТ
 кафедри  «Технологічне обладнання зернових виробництв»
за 2014 рік
 Інформація про науково-дослідну роботу 

   Кафедра технологічного обладнання зернових виробництв під керівництвом д-ра техн. наук, професора Гапонюка О.І.ведеться розробка методології створення систем знепилення елеваторів, здійснює наукові дослідження з розробки технологічного устаткування для попереднього первинного та остаточного очищення зерна та насіння, з удосконалення аеродинамічних та гідромеханічних апаратів зернопереробних виробництв. У цьому напрямку працюють д-р техн. наук, професор Гросул Л.Г., канд. техн. наук, доценти Ульяницький А.В.,  Петров В.М.,  Алексашин О.В.,  Солдатенко  Л.С. та інші.
    У звітному році виконано: розроблені рекомендації для оцінки технічної, технологічної та енергетичної ефективності високопродуктивних транспортно-технологічних комплексів, виконано аналіз механізмів вальцедекових верстатів, виконано проект модернізації вальцедекового верстату, виконано розробка структурної схеми привода сепаратора на базі зубчастого епіциклічного механізму, проведено експериментальні дослідження горизонтального пневмотранспорту з метою визначення аеродинамічних параметрів обрунтованні доцільності застосування кевларових робочих органі у обладнанні галузі, проведено дослідження локальних фільтрів у аспіраційної системи елеватора, розроблено метод непрямого контролю продуктивності пресу гранулятора шляхом вимірювання кількості спрацьовування розвантажувального пристрою охолоджувальної колонки в одиницю часу, а також застосування оптичних методів контролю якості комбікорму.

ПЛАН
роботи з держбюджетної тематики кафедри “Технологічне обладнання зернових виробництв” на 2015 рік

 

         1. Шляхи розробки систем знепилення елеваторів.  д.т.н., професор Гапонюк О.І.  05.01.15 р. -  31.12.15 р.  Результати  будуть подані для розгляду та обговоренню на 75-й  науковій конференції викладачів ОНАХТ і  опубліковані в  матеріалах науково-технічної конференції «Хлібопродукти–15». Допові на науковому семінарі кафедри ТОЗВ. 

 

         2. Напрямки розвитку та наукове обґрунтування конструктивно-функціональних рішень робочих органів транспортно-технологічних комплексів для попередньої обробки свіже зібраного зерна. д.т.н., професор Гросул Л.Г. 05.01.15р.- 31.12.15 р   Результати будуть подані для розгляду та обговоренню на 75-й науковій конференції викладачів ОНАХТ з рекомендаціями будови та параметрів робочих органів транспортно-технологічних комплексів та ескізні рішення головних їх функціональних елементів.

 

             3. Оптимізація режиму охолодження гранульованих комбікормів при контролі  іх якості . к.т.н., доц. Алексашин О.В.  05.01.15 р.- 31.12.15 р.   Доклад на науковому семінарі кафедри ТОЗВ, доповіді на  науковій  міжнародній конференції та на 15 міжна-родній конференції СИЭТ ОНПУ Одесса Доповідь  на науковому семінарі кафедри ТОЗП.

        4. Аналіз живильних механізмів  вальцових  верстатів.  к.т.н., доцент  Солдатенко Л.С.  05.01.15 -  31.12.15р.  Проведення студентської олімпіади, доклади на науково-методичній, науковій конференціях ОНАХТ та на конференції «Хлібопродукти-2015». Доповіді на науковому та учбово-методичному  семінарах кафедри ТОЗВ.  Статті.

 

        5. На базі структурної схеми зубчасто-важільного механізму  приводу сепаратора визначення кінематичних залежностей руха робочих органів. к.т.н., доцент Ліпін А.П.  05.01.15 -31.12.15р.  Розробка структурної схеми привода сепаратора на базі зубчатого епициклічного механізму. Доповідь на 75-й науковій конференції ОНАХТ та на конференції «Хлібопродукти-2015». Стаття.

               6. Визначення зтерення оболонок з поверхні зерн у  лущільно – шліфувальної машині.  к.т.н., доцент Шипко І.М.  05.01.15 - 31.12.15р.  Доповіді на 75-й науковій  та на конференції. «Хлібопродукти-2015». Доповіді на науковому та учбово-методичному семінарах кафедри ТОЗВ. Стаття. 

 

              7. Взначення    швидкости пневмотранспорту в горизонтальному матеріалопроводі яка відповідає мінімальним витратам енергії.  к.т.н., доцент  УльяницькийА.В.,   к.т.н., доцент Гончарук Г.А. 05.01.15 - 31.12.15р.  Доповіді на 75-й науковій конференції ОНАХТ та 46-й науково-методичній конференції ОНАХТ. Доповіді на науковому та учбово-методичному семінарах кафедри ТОЗВ. Статті.

 

             8. Визначення умов просіювання на плоскому ситі з прямим і зворотнім нахилом і плоско-зворотним рухом. к.т.н., доцент  Солдатенко Л.С.  05.01.15 - 31.12.15р.   Доклади на 46-й науково-методичній та 75-й  науковій  конференціях ОНАХТ. Доповіді на науковому  та науково-методичному семінарах кафедри ТОЗВ. Стаття. 

 

             9. Дослідження режимів регенераії  локальних фільтрів. асистент  Опришко О.В.  05.01.15 -31.12.15р.  Результати роботи будуть обговорені на 75-й науковій конференції  викладачів ОНАХТ та на конференції «Хлібопродукти-15».  Стаття.  

 

           10. Розрахунок автоматичного клинопасового  варіатора привода тістомісильної машини.  асистент  Аванесьянц  Г.А. 05.01.15 – 31.12.15 р. Результати роботи будуть надані для розгляду та обговоренню на 75-й  науковій конференції ОНАХТ. Тези на 46-й науково-методичній  конференції.  Стаття.

Інноваційне обладнання

 

  

 

 

Кафедра технологического

оборудования зерновых

производств

Тел. кафедры :    712-40-99-- секретарь Короленко Е.В.;  712-42-20-Зав. лабораторией Лысенко М.М.; 712-42-53-инженер ответственный за сайт кафедрыТищенко В.А.; 712-42-07-инженер ответственный за выдачу учебной литературы,   e-mail:   merry114a@ukr.net