Создать сайт на a5.ru
Более 400 шаблонов
Простой редактор
Приступить к созданию

ЗВІТ
 кафедри  «Технологічне обладнання зернових виробництв»
за 2017 рік
 Інформація про науково-дослідну роботу 

   Кафедра технологічного обладнання зернових виробництв під керівництвом д-ра техн. наук, професора Гапонюка О.І.ведеться розробка методології створення систем знепилення елеваторів, здійснює наукові дослідження з розробки технологічного устаткування для попереднього первинного та остаточного очищення зерна та насіння, з удосконалення аеродинамічних та гідромеханічних апаратів зернопереробних виробництв. У цьому напрямку працюють кандидати технічних наук  Алексашин О.В.,  Солдатенко  Л.С., Шипко І.М., Липин А.П. та інші.
    У звітному році виконано: розроблені рекомендації для оцінки технічної, технологічної та енергетичної ефективності високопродуктивних транспортно-технологічних комплексів, виконано аналіз механізмів вальцедекових верстатів, виконано проект модернізації вальцедекового верстату, виконано розробка структурної схеми привода сепаратора на базі зубчастого епіциклічного механізму, проведено експериментальні дослідження горизонтального пневмотранспорту з метою визначення аеродинамічних параметрів обрунтованні доцільності застосування кевларових робочих органі у обладнанні галузі, проведено дослідження локальних фільтрів у аспіраційної системи елеватора, розроблено метод непрямого контролю продуктивності пресу гранулятора шляхом вимірювання кількості спрацьовування розвантажувального пристрою охолоджувальної колонки в одиницю часу, а також застосування оптичних методів контролю якості комбікорму.

ПЛАН
роботи з держбюджетної тематики кафедри “Технологічне обладнання зернових виробництв” на 2015 - 2020 рр.

 

         1. Шляхи розробки систем знепилення елеваторів.  д.т.н., професор Гапонюк О.І.  05.01.15 р. -  31.12.15 р.  Результати  будуть подані для розгляду та обговоренню на 75-й  науковій конференції викладачів ОНАХТ і  опубліковані в  матеріалах науково-технічної конференції «Хлібопродукти–15». Допові на науковому семінарі кафедри ТОЗВ. 

 

         2. Напрямки розвитку та наукове обґрунтування конструктивно-функціональних рішень робочих органів транспортно-технологічних комплексів для попередньої обробки свіже зібраного зерна. д.т.н., професор Гросул Л.Г. 05.01.15р.- 31.12.15 р   Результати будуть подані для розгляду та обговоренню на 75-й науковій конференції викладачів ОНАХТ з рекомендаціями будови та параметрів робочих органів транспортно-технологічних комплексів та ескізні рішення головних їх функціональних елементів.

 

             3. Оптимізація режиму охолодження гранульованих комбікормів при контролі  іх якості . к.т.н., доц. Алексашин О.В.  05.01.15 р.- 31.12.15 р.   Доклад на науковому семінарі кафедри ТОЗВ, доповіді на  науковій  міжнародній конференції та на 15 міжна-родній конференції СИЭТ ОНПУ Одесса Доповідь  на науковому семінарі кафедри ТОЗП.

        4. Аналіз живильних механізмів  вальцових  верстатів.  к.т.н., доцент  Солдатенко Л.С.  05.01.15 -  31.12.15р.  Проведення студентської олімпіади, доклади на науково-методичній, науковій конференціях ОНАХТ та на конференції «Хлібопродукти-2015». Доповіді на науковому та учбово-методичному  семінарах кафедри ТОЗВ.  Статті.

 

        5. На базі структурної схеми зубчасто-важільного механізму  приводу сепаратора визначення кінематичних залежностей руха робочих органів. к.т.н., доцент Ліпін А.П.  05.01.15 -31.12.15р.  Розробка структурної схеми привода сепаратора на базі зубчатого епициклічного механізму. Доповідь на 75-й науковій конференції ОНАХТ та на конференції «Хлібопродукти-2015». Стаття.

               6. Визначення зтерення оболонок з поверхні зерн у  лущільно – шліфувальної машині.  к.т.н., доцент Шипко І.М.  05.01.15 - 31.12.15р.  Доповіді на 75-й науковій  та на конференції. «Хлібопродукти-2015». Доповіді на науковому та учбово-методичному семінарах кафедри ТОЗВ. Стаття. 

 

              7. Взначення    швидкости пневмотранспорту в горизонтальному матеріалопроводі яка відповідає мінімальним витратам енергії.

 к.т.н., доцент  УльяницькийА.В.,   к.т.н., доцент Гончарук Г.А. 05.01.15 - 31.12.15р.  Доповіді на 75-й науковій конференції ОНАХТ та 46-й науково-методичній конференції ОНАХТ. Доповіді на науковому та учбово-методичному семінарах кафедри ТОЗВ. Статті.

 

             8. Визначення умов просіювання на плоскому ситі з прямим і зворотнім нахилом і плоско-зворотним рухом. к.т.н., доцент  Солдатенко Л.С.  05.01.15 - 31.12.15р.   Доклади на 46-й науково-методичній та 75-й  науковій  конференціях ОНАХТ. Доповіді на науковому  та науково-методичному семінарах кафедри ТОЗВ. Стаття. 

 

             9. Дослідження режимів регенераії  локальних фільтрів. асистент  Опришко О.В.  05.01.15 -31.12.15р.  Результати роботи будуть обговорені на 75-й науковій конференції  викладачів ОНАХТ та на конференції «Хлібопродукти-15».  Стаття.  

 

           10. Розрахунок автоматичного клинопасового  варіатора привода тістомісильної машини.  к.т.н., доцент  Аванесьянц  Г.А. 05.01.15 – 31.12.15 р.

 Результати роботи будуть надані для розгляду та обговоренню на 75-й  науковій конференції ОНАХТ. Тези на 46-й науково-методичній  конференції.  Стаття. 

 

            11. Узагальнення результатів дослідженьпараметрів робочих органів транспортно-функціональніх комплексів для попередньої обробки свіжозібраного зерна. д.т.н. проф. Гапонюк О.І. 05.01. 2017 р.-31.12. 2017. 4 статті. Розроблено рекомендації з виеористання транспортно-техноологічних комплексів для попередньої обробки свіжозібраного зерна які надали можливість вдосконалити конструкції їх робочих органів тавпровадити комплекси на підприємствах України.Місце впровадження - морські порти України.

 

       12. Вимірювання зернопродуктів шумовим методом. к.т.н. Алексашин О.В. 05.01 - 31.12. 2017 р. 3 статті.  Розроблено метод підвищення точності при вимірюванні технологічних параметрів і параметрівякості зернопродуктів. Результати роботи впроваджено у навчальний процеста включено до конспекту лекцій з дисципліни "Машини, автомати та потокови лінії для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка". 

 

       13. Розробка та дослідження мехатронного привода тістомісильної машині. к.т.н., доцент Аванесьянц Г.А. 05.01 - 31.12 2017 р. 1 стаття. Розроблено методику розрахунку 

привода тістомісильної машини на базі частоотного перетворювача. Впроваджено у навчальний процес. Результати роботи використовуються студентами для розрахунків при виконанні курсових та дипломних проектів. 

 

       14. Експерементальне дослідження технологічних параметрів молоткових дробарок. к.т.н., доцент Шипко І.М. 05.01 - 31.12. 2017. р. 1 стаття. Розроблено метод розрахунку технологічних параметрів молоткових дробарок. ⁠Впроваджено у навчальний процес. Результати роботи використовуються студентами для розрахунків при виконанні курсових та дипломних проектів з дисципліни "Технологічне обладнання галузі".

        15. Аеродінамічні характеристики  процесу вентілювання зернових мас. Ст. викладач Опришко О.В. 05.01. - 31.12. 2017 р. 1 стаття. Розроблено конструкцію агрегату для вентилювання зерна.

        16. Дослідження доцільних напрямків удосконалення конструкцій молотків молоткових дробарок  (на базі виноходу за авт. свід. № 1764691). к.т.н., доцент Солдатенко Л.С. 04.01 - 31. 12. 2017 р. 1 стаття. Розроблено конструкція експерементального молотка  ⁠ (на базі виноходу за авт. свід. № 1764691).

 

         17. Теорія синтезу та аналізу зубчасто-важільних механізмів (ЗВМ). к.т.н., доцент Ліпін А.П. 05.01 - 31.12. 2017 р.  1 стаття. Проведено структурно-параметричний аналіз 

⁠зубчасто-важільних механізмів та запропановано методику застосування ЗВМ у приводах ситових сепаратарів. 

 

         18. Теоретичне обгрунтування параметрів робочих органів обладнання для виробництва подового хліба. к.т.н., доцент Гончарук Г.А. 05.01 - 31.12. 2017 р. 1 стаття. 

Проведено аналіз та надана методика роботи  механізмів поділу тіста при виробництві подового хліба. 

 

        19. Системи екологічної безпеки підприємств зберігання і переробки зерна. д.т.н., проф. Гапонюк О.І. Розроблено  комплекс Smfrt-elevanor, який дозволяє зменшити 

енергоємність морських зернових терміналів (МЗТ) та підвищити екологічну безпеку підприємств зберігання та переробки зерна.

 

       20. Визначення основних показників процесу лущення-шліфування. к.т.н., доцент Шипко І.М. ⁠Визначені основні показникі процесу лущення-шліфування тавстановлено взаємозв'язок між ними у аналітичному вигляді.

 

       21. Дослідження приводів технологічних машин. ⁠ к.т.н., доцент Аванесьянц Г.А. Розроблено методику розрахунку безступинчатого привода технологічних машин на базі 

частотного перетворювача.

 

       22. Обгрунтовувння доцільності застосування кевларових робочих органів у обладнання галузі. к.т.н., доцент Солдатенко Л.С. Підготовлено до друку глава підручника "Технологічне устаткування борошномельних і круп'яних підприємств".

     

       23. Експерементальні дослідження горізонтального пневмотранспорту полістиролу з метою визначення аеродинамічних параметрів. к.т.н., доцент Гончарук Г.А. 

Експерементальним шляхом отримані результати з визначення енерговитрат при горизонтальном транспортуванні сипких матеріалів. 

 

       24. Дослідження локальних фільтрів. ст. викладач Опришко О.В. Розроблена конструкція локального фільтра  на кафедрі ТОЗВ.

 

       25. Визначення кінематичних заложностей руху робочих органів на базі структурної схеми зубчасто-важильного механізму привода сепаратора. к.т.н., доцент         Ліпін  А.П. Розроблено структурну схему привода сепаратора набазі зубчастого епіциклічного механізму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Кафедра технологического

оборудования зерновых

производств

Тел. кафедры :    712-40-99-- секретарь Короленко Е.В.;  712-42-20-Зав. лабораторией Лысенко М.М.; 712-42-53-инженер ответственный за сайт кафедрыТищенко В.А.; 712-42-07-инженер ответственный за выдачу учебной литературы,   e-mail:   merry114a@ukr.net